Kiadványszerkesztő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

A 73. sorszámú Kiadványszerkesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kiadványszerkesztő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai
gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári
koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 2715
FEOR megnevezése:Könyv- és lapkiadó szerkesztője
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Kiadványszerkesztő
FEOR száma: 7231
FEOR megnevezése: Nyomdai előkészítő
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kiadványszerkesztő stúdiókban, szerkesztőségekben, könyv- és lapkiadóknál, illetve nyomdákban végzi
szakmai tevékenységét. Munkavégzése során szöveg és képfeldolgozást végez, a kiadvány tartalmi és formai
elemeit művészi színvonalon integrálja. Kiadványokat tervez és kivitelez, nyomtatásra előkészít.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– számítógépes perifériákat, adatállományokat és szoftvereket kezelni
– szöveget és képeket digitalizálni, méretezni, módosítani, illetve feldolgozni
– vázlat, grafikai terv alapján vektoros rajzokat, grafikákat készíteni
– a kiadvány szöveg, kép, grafikai anyagait tördeli a tipográfiai leírás, grafikai terv alapján
– nyomda- és médiatermékeket előkészíteni a gyártási technológiák és a megrendelő
igényeinek összehangolásával
– a szöveg- és tördelési korrektúrában jelölt hibákat javítani
– az előkészített anyagról a szükséges beállításokkal PS vagy PDF fájlt írni
– a PS vagy PDF fájlt levilágítani, levilágíttatni
– a kívánt oldalakról digitális proofot készíteni, készíttetni
– az előkészített anyagról forgatót nyomtatni
– a kész anyagot és tartozékait archiválni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
55 213 03 Korrektor szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A 4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése
10588-12 Tervezés és technológia
10638-12 Kiadványszerkesztés előkészítése
10639-12 Szöveg- és képfeldolgozási feladatok
10640-12 Tördelés, nyomdai előkészítés
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Vizsgaremek készítése
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás gyakorlati és szóbeli
10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése szóbeli
10588-12 Tervezés és technológia gyakorlati
10638-12 Kiadványszerkesztés előkészítése gyakorlati
10639-12 Szöveg- és képfeldolgozási feladatok gyakorlati, szóbeli
10640-12 Tördelés, nyomdai előkészítés gyakorlati, szóbeli
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfolióval
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%
A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgaremeket kiállított formában láthatja a vizsgabizottság. A vizsgán digitális
prezentációval kerül bemutatásra (koncepció, vázlatok, tervek, kész munka) a kritikus, jellemző, érdekes
részletek kinagyításával, magyarázatával
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%
A vizsgafeladat megnevezése: C) Kép és szöveg integrációja
A vizsgafeladat ismertetése: Folyóirat oldalpár tervezése és kivitelezése kiadványszerkesztő programban.
Adott a szöveg és a képeredetik
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 20%
A vizsgafeladat időtartama: 225 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kiadványszerkesztő szakmai ismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból
húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:
– Nyomdai eredetik jellemzői
– Nyomdai méret- és mértékrendszerek
– Betűtípusok rendszerezése
– Nyomdatermékek felosztása, méretei, tulajdonságai
– Szövegfeldolgozás, szövegformátumok
– Kép-szöveg integráció
– Klasszikus és modern tipográfia
– Kiadványszerkesztő programok
– Színtani alapfogalmak
– Színkeverés
– Színrendszerek, színmódok
– Színmérés
– Vektor- és pixelgrafikus programok
– Képfeldolgozás, képformátumok
– Autotípia, rácstípusok
– Papírfajták
– Formakészítés technológiai lehetőségei
– Kimenetek
– Nyomtatási technológiák
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A portfoliót módosíthatatlan digitális adathordozón (pl. DVD lemez), és a szakmai munkában is használható
minőségű mappa formában is elő kell állítani.
5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kiadványszerkesztői munka végzésére alkalmas számítógépes hálózat szerverrel
6.3. Jogtiszta szoftverek (professzionális pixel-, vektorgrafikus és kiadványszerkesztő programok)
6.4. Internet hozzáférés
6.5. Szkenner A/4, A/3
6.6. Színes PostScript nyomtató A/3
6.7. Színes tintasugaras nyomtató A/3+
6.8. Projektor, vetítő vászon
6.9. Digitalizáló tábla
6.10. Pantone skálák
6.11. Színkalibráló eszköz
6.12. Színmérő eszközök
6.13. Proofkészítő eszköz
6.14. Iskolai tábla
7. EGYEBEK

A kiadványszerkesztő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A kiadványszerkesztő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Kiadványszerkesztő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.