Házi szociális gondozó tanfolyam

Ajánlás az Fktv. 10. § (1) aa) pontjaszerinti képzési program felépítéséhez

KÉPZÉSI PROGRAM

A képzési program

1.1 Megnevezése Házi szociális gondozó
1.2 OKJ azonosító
1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója
1.4. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám
1.5 Szakmacsoport- Szociális szolgáltatások 2. szakmacsoport

Jelentkezzen most!

 

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák
2.1. Képes a beteg illetve az egészséges ember alapvető szükségleteinek felmérésére
2.2. Rendelkezik alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel
2.3. Egészségügyi alapismereteket szerez
2.4. Ismeri a gondozás fogalmát, elemeit, komplexitását, tevékenységi területeit
2.5. Szakember irányításával képes idősek vagy fogyatékkal élők mellett alapvető gondozási feladatok ellátására
2.6. Szakember irányítása mellett képes idősek vagy fogyatékkal élők mellett alapápolási feladatok ellátására
2
.7. Ismeri a gyógyszerkezelés szabályait, az egyes fertőtlenítőszereket és fertőtlenítési eljárásokat
2.8. Képes gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök használatára
2.9 Képes a mindennapi életvitel, és a háztartásvezetés szervezésére, ellátására, a háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára
2.10 Tevékenységét a szociális gondoskodás legfontosabb etikai szabályai, valamint a szociális munka értékei és alapelvei szerint végzi
2.11Ismeri az egészségügyi és szociális alapellátás intézményeit
2.12 A köznyelvi olvasott szöveget megérti, írásban és szóban alkalmazza
2.13Képes adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetés folytatására
2.14 Képes információgyűjtésre és az információforrások kezelésére
2.15 Képes segítőkész kapcsolatteremtésre,
2.16Képes a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
2.17 Képes a problémák felismerésére, rendszerben való gondolkodásra
2.18 Munkáját felelősségtudattal végzi
2.19 Rendelkezik stressztűrő képességgel

3. A programba való bekapcsolódás feltételei

3.1. Iskolai végzettség Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség. Ennek hiányában, a képzőhely által meghatározott bemeneti kompetenciáknak való megfelelés.
3.2. Szakmai végzettség –
3.3. Szakmai gyakorlat
3.4. Egészségügyi alkalmasság Szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek
3.6. Egyéb feltételek

4. A programban való részvétel feltételei

4.1. Részvétel követésének módjaRésztvevők által aláírt napi jelenléti ív, haladási napló
4.2. Megengedett hiányzás A képzés összes óraszámának 20%-a, vagyis 89 óra összesen (27
elméleti/62 gyakorlati)
4.3. Egyéb feltételek     Aktív részvétel a tanítási órákon, együttműködés az oktatókkal, csoporttársakkal, a hiányzásra vonatkozó feltételek betartása, a képzés helyszínét biztosító intézmény működési rendjének betartása, a munkavédelmi előírások betartása, egymás testi épségének védelme, a társas viselkedés szabályainak betartása

 

5. Tervezett képzési idő

5.1. Elméleti órák száma 134 óra (30%)
5.2. Gyakorlati órák száma 312 óra (70%)
5.3 Összes óraszám 446 óra

 

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás)meghatározása

6.1A képzés formája csoportos

 

7. A tananyagegységek

A tananyagegység megnevezése
7.1.Szociális kompetenciák fejlesztése
7.2.Egészségügyi alapismeretek
7.3Ápolási és gondozási alapismeretek
7.4Környezeti fenntarthatósági ismeretek

7.1. Tananyagegység

7.1.1.  Megnevezése Szociális kompetenciák fejlesztése
7.1.2. Célja         A modul célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa a segítő tevékenységhez szükséges alapvető készségeket. Váljon képessé a segítő kapcsolat létesítésére. Tudjon együttműködni a gondozottal és a gondozásban résztvevő más szakemberekkel. Legyen képes tiszteletben tartani a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket. Tudja kezelni munkája során az előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket. A birtokába jutott információkat legyen képes a szakmai titoktartás szabályai szerint kezelni. Tudjon megértő, meghallgató, elfogadó és türelmes lenni. Rendelkezzen problémamegoldó képességgel, legyen türelmes, mérsékletes és határozott.

7.1.3 Tartalma A másik ismerete Önismeret, önismeret-fejlesztés.A segítő szakmák hatása a személyiségre.
Önvédelmi technikák
Rekreációs lehetőségek

A kiégés jelei. A kiégés elleni védekezés
Az eltérő személyiségek, értékek, életstílus, kultúrák elfogadása a gyakorlatban
A kommunikáció szimmetriája és aszimmetriája
A segítséget kérő ember kommunikációjának értelmezése
A segítséget kérő ember kommunikációs hiányosságainak tolerálása
Az emberi kiszolgáltatottság jeleinek felismerése
Az önismeret forrásai, az én-védő technikák

7.1.4 Terjedelme 140 óra
7.1.5      Elméleti órák száma 40 óra
7.1.6 Gyakorlati órák száma 100 óra
7.1.7 A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei Sikeres szóbeli modulzáró (min. 51%-os) teljesítése
Óralátogatási kötelezettség teljesítése

7.2. Tananyagegység

7.2.1. Megnevezése Egészségügyi alapismeretek
7.2.2. Célja A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges ismereteket ahhoz, hogy felismerje a közvetlen életveszélyt, az egészségi állapot gyors megváltozását, tudjon mérni vérnyomást, lázat, vércukorszintet. Legyen képes szakszerűen elsősegélyt nyújtani, szükség esetén mentőt vagy sürgősségi segítséget hívni.

7.2.3. Tartalma Az emberi test felépítése

A szervrendszerek
A keringési rendszer
A vérképző rendszer
A légző rendszer
Az emésztő rendszer
Anyagcsere
Érzékszervek
Mozgásszervek
Nemi szervek, vizelet kiválasztás
Az emberi test alapvető működése
Az elsősegély-nyújtási feladatok, az elsősegélynyújtás alapszabályai, módszerei és technikái
A cukorbetegség jelei
A leggyakoribb gyermekbetegségek és tünetei, a tünetek enyhítésének technikái és módszerei
Védőoltások és kísérő tüneteik enyhítése
Gyógyszerelés
Fertőtlenítés, Munka- és balesetvédelem, Demonstrációs termi eszközök és kötszerek használata

7.2.4. Terjedelme 150 óra
7.2.5. Elméleti órák száma 43 óra
7.2.6. Gyakorlati órák száma 107 óra
7.2.7.     A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei Sikeres írásbeli és (demonstermi) gyakorlati modulzáró (min. 51%-os) teljesítése
Óralátogatási kötelezettség teljesítése

 

7.3. Tananyagegység

7.3.1. Megnevezése Alapápolási és gondozási alapismeretek
7.3.2. Célja A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a gondozás fogalmát, elemeit, komplexitását, tevékenységi területeit. Szakember irányításával legyen képes idősek vagy fogyatékkal élők mellett alapvető ápolás-gondozási feladatok ellátására.
Szükség szerint tudjon segítséget nyújtani a személyes higiéné megteremtésében, az étkeztetésben és a folyadékpótlás biztosításában
Tudja alkalmazni a fertőtlenítő eljárásokat, és  kezelni a veszélyes hulladékokat.
Legyen képes közreműködni a háztartásvitelben. Tudjon praktikus  tanácsokat adnia háztartásgazdálkodással kapcsolatosan.
7.3.3. Tartalma A gondozást igénylő életvitelének felmérése , önellátási képességének megfigyelése
Probléma pontosítása, erőforrások feltárása (természetes támogatók, családtagok, rokonok).
A szolgáltatást igénybevevő pszichés és egészségügyi problémáinak felmérése,
Az egészségügyi és a szociális alapellátás intézményei
A személyes higiéné megteremtése, étkeztetés, folyadékpótlás.
Alapvető életfunkciók, a vércukorszint, a testsúly, a testmagasság mérése.
Ágyazás, ágyneműcsere,
Az állapotnak megfelelő fektetési módok, kényelmi eszközök.
Hely- és helyzetváltoztatás módszerei.
Gyógyászati segédeszközök beszerzése és használata
Háztartásvitel; háztartásgazdálkodás
Háztartási eszközök használata
Érintésvédelem, tűzvédelem
Segítő beszélgetések folytatása
A napi konfliktusok megoldásának elősegítése
A válsághelyzet, veszélyeztető állapot észlelése

 

7.4. Tananyagegység

7.4.1. Megnevezése Környezeti fenntarthatósági ismeretek
7.4.2. Célja A modul célja, hogy a képzésben résztvevő megszerezze a szükséges ismereteket környezettudatos szemlélethez, valamint megismerje a korszerű hulladékgazdálkodási elveket
7.43. Tartalma Környezettudatos világszemlélet kialakítása, korszerű hulladékgazdálkodási elvek megismerése Globális környezeti problémák (felmelegedés, ózonkárosodás, népességnövekedés, sivatagosodás) Fenntarthatóság (fogalma, mennyiségi és minőségi növekedés, fenntarthatósági kritériumok) Ökológiai lábnyom-számítás (egyéni)
7.4.4. Terjedelme 6 óra
7.4.5. Elméleti órák száma 6 óra
7.4.6. Gyakorlati órák száma
7.4.7. A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei nincs

 

8. Csoportlétszám
8.1. Maximális csoportlétszám (fő)

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

 

 

Házi szociális gondozó vizsga menete, és egyéb információk

A Házi szociális gondozó tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.