Szállodai szobaasszony tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Szállodai szobaasszony
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Szállodai szobaasszony
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00099-15-18 0 09 2
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2015-06-25
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése
SzPk-00099-15-18 0 09 2 /M-01 Szállodai ismeretek
SzPk-00099-15-18 0 09 2 /M-02 Szálloda takarítás
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
18 – Vendéglátás-turisztika
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Elsőfokú munkaköri orvosi igazolás, hogy szállodai szobaasszony munkakörben alkalmas.
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Szállodai szobaasszony ismeri a szálloda működését, a housekeeping rendszerében a feladatkörét. Részt vesz a szálloda napi takarításában, közösségi terek, szobák rendben tartásában.Udvariasan kommunikál a vendégekkel. Betartja a szakmai vezető utasításait.Ismeri a munkakörhöz tartozó feladatköröket, hatásköröket.Baleset esetén elsősegélyt nyújt. Ágyneműt, törölközőt cserél. Megvarrja az elszakadt textíliát, mos, szárít, vasal. Igény szerint elvégzi a vendég ruháinak tisztítását.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése:Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
FEOR száma:9112
Foglalkozás megnevezése:Intézményi takarító és kisegítő
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Szállodai szobaasszony
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés összóraszáma minimum: 84
A képzés összóraszáma maximum: 126
Elméleti képzés idő aránya (%): 36
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 64
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00099-15-18 0 09 2 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Szállodai ismeretek
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 24
A képzés óraszáma maximum: 36
Elméleti képzés idő aránya (%): 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 50
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a szálloda felépítését, működését, tudja a hierarchiában aszobaasszony helyét, feladatát. Eltudja dönteni, hogy milyen problémával melyik vezetőhöz fordulhat Elfogadja a felettesét. Együttműködik a munkatársakkal. A vezető(k) utasításának megfelelően, kellő önállósággal végzi a rábízott feladatot Tudja, hogy a szállodában az úgynevezett etikai kódex határozza meg a viselkedési, öltözködési és magatartási szabályokat, ismeri ezek jelentőségét. Betartja az etikai kódexben meghatározott viselkedési, öltözködési és magatartási szabályokat, előírásokat. A formaruhát az előírásoknak megfelelően viseli a névtáblával együtt. Lojális a szállodához. Igényes önmagára és a munkájára. Kulturáltan és udvariasan viselkedik minden szituációban.
Ismeri a szálloda biztonsági előírásait. Tudja a rendkívüli eseményekkel összefüggő feladatokat. A rábízott kulcsokat, belépőkártyákat kellő gondossággal kezeli. Jó megfigyelő. Képes a kockázatokat, veszélyhelyzetek felismerni, elhárítani. Képes a veszélyes helyzetek megelőzésére, figyelemmel a hatáskörére. Higgadtan viselkedik. Mindent megtesz a veszélyhelyzetek elkerülése, megelőzése, kiküszöbölése érdekében.Tiszteletben tartja a vendégek használati tárgyait, a szobában elhelyezett  értéktárgyakat, eszközöket. Veszélyhelyzetekben cselekszik a közvetlen veszélyhelyzet elhárításakor. Az előírások szerint jelezi az eseményeket a felettesének. Ismeri a szállodai protokollban használatos jelzéseket. A szobába történő belépés előtt háromszor kopog. Minden esetben köszön. A jelzések alapján végzi a takarítást, a törölközők és a szennyes cseréjét. Munkáját tapintatosan, mindenkor a vendéghez alkalmazkodva végzi. Az elvégzett munka minőségéért felelősséget vállal. Ismeri és alkalmazza a „Takarítási rend” előírásait, illetve a szállodában a használatos csekklistákat (takarítási, – ágyazási, – bekészítési lista), dokumentumokat (Napi munkalap), tudja a szobák státuszával kapcsolatos kódokat (7 kód). Képes a dokumentumokban megfogalmazottak alapján meghatározni, hogy mennyi idő alatt lehet elvégezni a munkát. Vezeti és elkészíteni a munkát segítő listákat. Az elvégzett munka alapján képes meghatározni a szobák státuszát. Őszinte, felelősségteljes Kellő önállósággal az előírások betartásával végzi a munkát. Ismeri a szálloda által nyújtott, a housekeepinggel összefüggő szolgáltatásokat és ennek szellemében kezeli a vendégek kéréseit (Pl.: mosatási, tisztítási lehetőségek, VIP szolgáltatás). Képes kitölteni a mosatási, tisztítási dokumentumokat. Az előírásoknak megfelelően képes bekészíteni a VIP szobákat. Elvégzi a szükséges javításokat, vasalást, varrást. Vendég centrikus szemlélet Megbízható mindenkor az utasítások alapján történik. Ismeri az elveszett és
talált tárgyak kezelésével kapcsolatos szabályokat. Tudja, hogy a vendég szempontjából minden tárgy jelentőséggel bír. megfelelően kezelni a szobában, a szállodában talált, elvesztett, otthagyott tárgyakat. Ha bizonytalan, a vezető segítségét kéri. Tapintatos viselkedés, vendég központú problémakezelés Pontosan betartja az előírásokat és értesíti az illetékeseket.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Szállodai szobaasszony képzés 2013. szeptember 1-jétől kikerült az Országos Képzési Jegyzékből. A statisztikák szerint az elmúlt időszakban növekedett a szálláshelyek, így a vendégéjszakák száma. A szállodák igénylik a speciálisan kiképzett munkaerőt. Óriási a területen a fluktuáció. Időt vesz igénybe a személyzet belső kiképzése. A Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés nem fedi le a szakmafüggő ismereteket. Az alapfokú képzettséggel rendelkezők ezzel a végzettséggel munkát találhatnak.
3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00099-15-18 0 09 2 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése Szálloda takarítás
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 60
A képzés óraszáma maximum: 90
Elméleti képzés idő aránya (%). 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia Ismeri és betartja a  munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. Ismeri az elsősegély-nyújtás, újraélesztés szabályait. Ismeri a menekülési útvonalakat. A rábízott eszközöket az előírásnak megfelelően szakszerűen használja. Munkavégzés közben a védőfelszereléseket rendeltetésszerűen használja. Szűkség szerint elsősegélyben részesíti a rászorulókat. Betartja a munkaterületre vonatkozó előírásokat. Nem kelt pánikot. Munkáját a jogszabályi előírások betartásával végzi. Veszélyhelyzetekben felelősen, önállóan cselekszik. Ismeri a szálloda Takarítási rendjét. Különös tekintettel a takarítandó területek felületére, a szennyeződések típusára.Ismeri a szoba berendezési tárgyainak Pontosan végzi a szoba
átvételt, átadást. Képes szakszerűen végrehajtani a szobába a belépést. A szobák státuszától függően végzi a napi takarítást, a végtakarítást és a szükséges ellenőrzéseket, önellenőrzéseket. Udvarias, nem bizalmaskodó, munkáját a rendelkezésre álló időkeret figyelembe vételével végzi. A belső szabályzatoknak, előírásoknak megfelelően, önállóan végzi a munkáját. Ismeri közös helyiségek, kiszolgáló létesítmények, folyosók takarítás rendjét. Képes a rábízott takarítási feladatot precízen, időre elvégezni. Precíz, körültekintő és alapos. Munkáját felelősen, önállóan végzi. Tudja, hogy kell felszerelni a szobaasszony kocsit. Ismeri a VIP lakosztálynak járó külön szolgáltatásokat. Tudja, hogy hol, mikor kell ágyneműt, -fürdőszobai textíliát cserélni. Képes bekészíteni a kocsira a megfelelő mennyiségű tisztálkodási szereket, pipere dolgokat, tisztítószereket, ágyneműt, törölközőket,kilépőket, valamit a kiemelt szolgáltatás kellékeit. Gondosan ügyel a rábízott készletekre. Takarékosan bánik az eszközökkel. Munkáját felelősen, önállóan végzi. Tudja, hogyan kell előkészíteni a szennyest a tisztításra, mosatásra. Képes az előírások szerint osztályozni a szennyest. Apróbb javításokat végez. Kitölti a szükséges dokumentumokat. Szükség szerint elvégzi a vendég ruházatának tisztítását, vasalását. A vendég személyes holmiját körültekintően kezeli. Munkáját precízen végzi együttműködve a munkatársakkal. Ismeri a minibár működését, kezelését, használati, nyilvántartási rendjét(minibárleltár). Képes a készletek kezelésére. Szobánként a szükséges adminisztráció elvégzésére. Korrekt módon, felelősen bánik a rábízott készletekkel. Munkáját önállóan, megbízhatóan végzi. Tudja, hogy munkája során veszélyes anyagokkal, vegyszerekkel dolgozik. Ismeri a biztonsági adatlapot, a kezelőszerek alapanyagait, csoportosítását.Ismeri a tisztítószerek hatóidejét. Tudja, hogy a különböző felületekre mely szerek alkalmazhatók. Képes a rábízott vegyszereket hatékonyan, biztonságosan használni. Kiválasztja a munkaterülethez és a kezelendő, tisztítandó felülethez a legmegfelelőbb tisztító, ápoló szert. Körültekintő, takarékos és alapos. Betartja az előírásokat. Ismeri a munkája során alkalmazott gépeket, eszközöket, azok használatát, biztonságos működését. Tudja az apróbb karbantartási, tisztítási műveleteket. A rábízott eszközöket biztonságosan működteti. Elvégzi a szükséges karbantartásokat, apróbb javításokat. Tisztán tartja a gépeket, eszközöket. Megfontolt és megbízható. Önállóan az előírások szerint végzi a rábízott munkát.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Szállodai szobaasszony képzés 2013. szeptember 1-jétől kikerült az Országos Képzési Jegyzékből. A statisztikák szerint az elmúlt időszakban növekedett a szálláshelyek, így a vendégéjszakák száma. A szállodák igénylik a speciálisan kiképzett munkaerőt. Óriási a területen a fluktuáció. Időt vesz igénybe a személyzet belső kiképzése. A Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés nem fedi le a szakmafüggő  ismereteket. Az alapfokú képzettséggel rendelkezők ezzel a végzettséggel munkát találhatnak.

A Szállodai szobaasszony tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a Felnőttképzés – "IOSZIA" Duális Szak- és Felnőttképzési Intézmény , Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely jelent meg.